Obchodní podmínky

 1. Kontaktní údaje:
  Hotel Jizera Karlovy Vary s.r.o.
  Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka19008
  Krále Jiřího 40
  360 01 Karlovy Vary
  Tel: +420 723 150 830
  Email: info@hotel-jizera.cz
  IČ: 27965317
  DIČ: CZ27965317
 2. INFORMACE
  Informace o pobytech a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Ceny jsou prezentovány včetně všech daní (např. DPH) a poplatků.

  Platby jsou přijímány převodem na účet nebo hotově v recepci hotelu

  Prodávající nepožaduje žádné poplatky v závislosti na způsobu platby.

  Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

  Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky.

  Potvrzení obsahu smlouvy uzavřené v jiné než písemné formě, které vykazuje odchylky od skutečně ujednaného obsahu smlouvy, nemá právní účinky.

  Převzetí nevyžádaného plnění ze strany kupujícího neznamená přijetí nabídky
 3. PODMÍNKY DODÁNÍ
  Prodávající dodá voucher(y) elektronickou cestou (emailem), nejpozději do 7 pracovních dnů od zaplacení objednávky, pokud u jednotlivé nabídky voucheru neuvádí jinou lhůtu k dodání. Kupující je povinen voucher zaplatit a převzít. Kupujícímu se doporučuje, aby si voucher při doručení co nejdříve překontroloval.

  Doklady ke zboží, zejména daňový doklad, potvrzení a certifikáty, odešle prodávající kupujícímu spolu s voucherem, nejpozději však do dvou dnů od doručení voucheru.

  Požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti z vadného plnění a jakým způsobem může kupující práva z nich uplatnit.
 4. CENA S ZPŮSOB DORUČENÍ
  Vouchery prodávající dodává výhradně v elektronické podobě.
  Ceny voucherů jsou uvedeny přímo na stránce eshopu.
  Zaplacený voucher se po odeslání považuje za doručený. V případě, že voucher není doručen ve stanovené lhůtě, je kupující povinen neprodleně po uplynutí této lhůty prodejce o této skutečnosti informovat telefonicky nebo emailem na kontakt uvedený v článku 1 těchto obchodních podmínek.
 5. ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
  Kupující může odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.

  Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží.

  Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu zašle nebo předá ve 14denní lhůtě. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu či číslo smlouvy/prodejního dokladu, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží.

  Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal. Nabízí-li prodávající v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je povinen kupujícímu nahradit nejlevnější z nich. Nejpozději ve stejné lhůtě prodávající zneplatní vrácený voucher.

  Prodávající není povinen vrátit peníze za již použitý voucher.

  Odstoupení od smlouvy lze provést pouze písemně odesláním emailu s informací o odstoupení od smlouvy na adresu info@hotel-jizera.cz

  Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit kdykoliv před dodáním zboží, pokud není objektivně schopen z důvodů na straně třetích osob dodat kupujícímu zboží ve lhůtě přiměřené okolnostem a/nebo pokud vyjde najevo, že kupující porušil již dříve uzavřenou smlouvu s prodávajícím.

  Prodávající zároveň kupujícího upozorňuje, že smlouva není uzavřena, pokud jsou zde oprávněné pochybnosti o skutečné identitě kupujícího nebo v případě zjevných chyb v uváděných informacích o zboží nebo ceně.
 6. PRÁVA A POVINNOSTI Z VADNÉHO PLNĚNÍ
  Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá.

 7. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  Správcem osobních údajů poskytnutých za účelem plnění předmětu smlouvy je prodávající.
  Identifikační a kontaktní údaje správce:
  Hotel Jizera Karlovy Vary s.r.o.
  Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka19008
  Krále Jiřího 40
  360 01 Karlovy Vary
  Tel: +420 723 150 830
  Email: info@hotel-jizera.cz
  IČ: 27965317
  DIČ: CZ27965317

  Účel zpracování, rozsah osobních údajů a právní základ pro zpracování

  Kupující bere na vědomí, že pro účely uzavření kupní smlouvy, její následné plnění (zpracování objednávky, zajištění vyskladnění a doručení zboží) a případného řešení práv z vadného plnění (reklamací) správce zpracuje a uchová v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen GDPR), jeho osobní údaje v následujícím rozsahu: jméno, příjmení, adresa, e-mail a telefonní číslo (případně doplnit další údaje, které se budou zpracovávat – platební údaje atp.).

  Právním základem pro zpracování osobních údajů je v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. b) GDPR plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je kupující.

  Kategorie příjemců/příjemci osobních údajů

  Správce se zavazuje osobní údaje kupujícího neposkytnout jiným subjektům vyjma zákonem stanovených
  – Cizinecké policii
  – Policii ČR

  Doba uložení

  Osobní údaje budou správcem uloženy po dobu nutnou ke splnění smlouvy (zpracování objednávky, vyskladnění a doručení zboží) a dále po dobu stanovenou zákonnou povinností pro ubytovatele.

  Kupující bere rovněž na vědomí, že správce má dle § 35 zákona o dani z přidané hodnoty (č. 235/2004 Sb.) povinnost uschovat daňové doklady po dobu 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se plnění uskutečnilo (to znamená, pokud nakoupíte zboží v průběhu roku 2018, musí být faktura uchována do konce roku 2028). Daňový doklad obsahuje následující osobní údaje: jméno, příjmení a adresu.

  Práva kupujícího ve vztahu k osobním údajům

  Kupující dále bere na vědomí, že dle článků 15 až 21 GDPR má právo:
  a) na přístup k osobním údajům, které sestává z práva získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům a k informacím vymezeným v článku 15 GDPR;
  b) na opravu nepřesných osobních údajů, které se ho týkají, dále s přihlédnutím k účelům zpracování má kupující právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení dle článku 16 GDPR;
  c) na výmaz („právo být zapomenut“), které spočívá v tom, že správce bez zbytečného odkladu vymaže osobní údaje, které se kupujícího týkají, jakmile již nebudou potřebné pro účely plnění smlouvy, pokud není dán jiný zákonný důvod pro jejich další zpracování;
  d) na omezení zpracování osobních údajů v případech vymezených článkem 18 GDPR;
  e) na přenositelnost údajů dle podmínek článku 20 GDPR;
  f) vznést námitku proti zpracování osobních údajů dle článku 21 GDPR.

  Správce poskytne kupujícímu na žádost informace o přijatých opatřeních v každém případě nejpozději do jednoho měsíce od obdržení žádosti.
  V případě pochybností o zpracovávání osobních údajů má kupující právo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů, který je v této oblasti dozorovým orgánem, a podat k němu stížnost.
 8. OSTATNÍ
  Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) a dalšími právními předpisy, ve znění pozdějších právních předpisů.

  Smlouva a otázky související se řídí českým právem.

  Změny obchodních podmínek v jiné než oboustranně odsouhlasené písemné formě jsou vyloučeny.

  Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 1. prosince 2018.
 
Share this Page