Ubytovací řád

 1. Ubytovací řád je platný od 1. ledna 2019.
 2. Hotel Jizera (dále jen hotel)
  poskytuje svým ubytovaným hostům ubytování se snídani, tzv. Bed & Breakfast. Hotel provozuje
  Hotel Jizera Karlovy Vary s.r.o., IČ 27965317, DIČ CZ 27965317
  se sídlem
  Krále Jiřího 40, 36001 Karlovy Vary, tel.+420 723 150 830.
 3. Ochrana spotřebitele
  1. Hotel zaručuje ubytovaným hostům kvalitní služby odpovídající úrovni hotelu. Hotel obstarává pro ubytované hosty ubytování a služby související s ubytováním na základě objednaných a potvrzených podmínek.
  2. O ceně poskytované služby je host informován předem a zahrnuje veškeré daně a poplatky.
  3. Ubytovaný host má právo podat návrh na mimosoudní řešení případného sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce
   Ústřední inspektorát – oddělení ADR
   Štěpánská 15
   120 00 Praha 2
   adr@coi.cz
   adr.coi.cz

Česká obchodní inspekce je dozorovým orgánem vykonávajícím dohled nad ochranou spotřebitele, postupující podle zákona č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů, a dalších právních předpisů. Internetová stránka České obchodní inspekce je www.coi.cz.

 1. v souladu s ustanovením § 1837 písmeno j) občanského zákoníku ubytovaným hostům jako spotřebitelům nevzniká právo na odstoupení od smlouvy o ubytování, pokud hotel poskytuje plnění v určeném termínu.
 2. vztah mezi ubytovaným hostem a hotelem se řídí právními předpisy České republiky
 3. jazyk, ve kterém bude ubytovaný host s hotelem jednat za trvání smlouvy o ubytování a ve kterém poskytne ubytovaným hostům smluvní podmínky a další údaje: český jazyk
 4. Požádá – li ubytovaný host o prodloužení ubytování, může mu hotel nabídnout i jiný pokoj než ten, ve kterém byl původně ubytován.
 5. Hotel neposkytuje směnárenské služby. Za služby a zboží je však možné platit v EUR. Aktuální je vystaven v recepci hotelu.
 6. Hotel je oprávněn ubytovat pouze řádně přihlášeného hosta. V rámci přihlašovací povinnosti předloží host příslušnému pracovníku hotelu  ihned po příchodu svůj platný občanský průkaz nebo cestovní pas, vyplní a podepíše Přihlašovací lístek.
 7. Na základě potvrzené závazné objednávky, či zaplacení zálohy nebo celé částky za pobyt se host může v den příjezdu ubytovat po 14.00 hodině a pokoj musí v den odjezdu opustit do 11.00 hodin. Pokud pokoj nebude uvolněn do 11.00 hodin, pak je hotel oprávněn účtovat hostovi poplatek 500,-Kč za pozdní Check-out popřípadě další noc v plné ceně. V případě, že hotel má tento pokoj již dříve rezervovaný a ubytovaný host neuposlechne výzvy k opuštění pokoje či není v hotelu přítomen,
  vyhrazuje si hotel právo za účasti dvoučlenné komise věci hosta sepsat a uložit na bezpečném místě tak, aby pokoj mohl užívat host, který si jej rezervoval.
 8. Hotel může ve zvláštních případech nabídnout ubytovanému hostu jiné než sjednané ubytování, pokud se v podstatě neliší od potvrzené objednávky.
 9. Po hostovi, který nemá rezervaci či negarantuje svůj pobyt kreditní kartou, je vyžadována pracovníkem recepce platba za pobyt předem.
 10. Je-li poskytnuta sleva (v jakékoliv výši) z ceny pobytu, zaniká možnost předčasného ukončení pobytu a navrácení zbytkové hodnoty pobytu (tzv. neodbydlené dny)
 11. Je-li poskytnuta sleva (v jakékoliv výši) z ceny pobytu, je cena pobytu splatná před zahájením pobytu (registrací hosta a předáním klíče od pokoje). Pokud host neuhradí cenu pobytu předem, sleva se neaplikuje a je účtována standardní plná cena pobytu odpovídající rozsahu poskytovaných služeb (typu pokoje).
 12. Z bezpečnostních důvodů není vhodné ponechávat děti do 15-ti let bez dozoru dospělých v pokoji a ostatních prostorách hotelu.
 13. Pobyt až 2 dítěte do 3 let je zdarma. Děti do 15 let na přistýlce za 300 Kč (se snídaní) Takto lze ubytovat maximálně 1 dítě na pokoj.
 14. Pokoje nejsou vybaveny trezory. Hotel neodpovídá za škodu na odložených věcech. Cennosti je možné krátkodobě uložit v hotelové recepci. Za ztrátu klíče od trezoru či pokoje a zajištění zámečnických služeb účtuje hotel hostu částku 2500,- Kč.
 15. Za škody způsobené na majetku hotelu zodpovídá ubytovaný host dle platných předpisů a je povinen škody nahlásit na recepci. Vzniklé škody uhradí host v plné výši. V případě, že host jím způsobenou škodu nenahlásí, je k náhradě škody účtována smluvní pokuta 5000,- Kč.
 16. V pokoji a v prostorách hotelu nesmí ubytovaný host bez souhlasu vedení hotelu přemísťovat zařízení, provádět jakékoliv zásahy do elektrické sítě nebo jiných instalací. Za porušení je účtována pokuta 5000,- Kč
 17. V hotelu a zvláště v pokoji není dovoleno ubytovaným hostům používat vlastní elektrické spotřebiče, toto se netýká elektrických spotřebičů sloužících k osobní hygieně hosta (holících, případně masážních strojků, vysoušečů vlasů apod.). Za porušení je účtována pokuta ve výši 5000 Kč.
 18. Platí přísný zákaz vynášení potravin ze snídaňové jídelny. Zároveň není dovoleno v průběhu snídaní vnášet do prostoru snídaňové jídelny jakákoliv zavazadla. Při porušení je hostu účtována pokuta ve výši 5000,-Kč za každý jednotlivý případ.
 19. Ubytovaní hosté jsou povinni řídit se protipožárními směrnicemi. Ve všech společných prostorách (chodbách, jídelně atd.) a nekuřáckých pokojích platí přísný zákaz kouření. Za porušení je účtována pokuta ve výši 5000,-Kč (netýká se kuřáckých pokojů) + náhrada za ušlý zisk ve dnech, kdy není možní, kvůlimalování a vyčištění interiéru, pokoj pronajímat.
 20. V době mezi 22. a 6. hodinou jsou hosté žádáni, aby dodržovalinoční klid, tzn. že neruší ostatní hosty ubytované v hotelu. V případě porušení nočního klidu je hotel oprávněn vykázat hosta bez náhrady případně účtovat pokutu ve výši 5000,-Kč.
 21. Pro přijímání návštěv jsou k dispozici prostory snídaňové jídelny. Návštěvy na pokojích může ubytovaný host přijímat jen se souhlasem pracovníka recepce a po zapsání do Knihy návštěv v recepci a to v době od 7.00 do 22.00 hod. V případě, že návštěva zůstane po 22. hodině, je možné změnit tarif za vícelůžkový pokoj pro danou noc. Nenahlášení návštěvy v recepci hotelu je považováno za porušení ubytovacího řádu s uložením pokuty ve výši 5000,-Kč.
 22. Při každém opuštění hotelu je v zájmu bezpečnosti doporučeno odevzdání klíče od pokoje pracovníku recepce.
 23. Psi a jiná zvířata mohou pobývat v hotelu za předpokladu, že s tím hotel souhlasí. Cena za pobyt zvířat v hotelu se účtuje podle platného ceníku.
 24. Při odchodu z pokoje je ubytovaný host žádán o uzavření vodovodních uzávěrů, zhasnutí světel v pokoji a jeho příslušenství, uzamknutí dveří a odevzdání klíče na recepci.
 25. Ubytovaným hostům je umožněno třídění odpadu, odpad při jeho vzniku třídí i hotel a jsou přijata opatření také ke snížení spotřeby energií.
Share this Page